Ph.D. Students

 
 • Parinya Samart

  Parinya Samart

  D.V.M., Chiang Mai University, Thailand
   
 •  
 • Nattaya Damkham

  Nattaya Damkham

  B.Sc. (Biochemistry), Chulalongkorn University, Thailand
  M.Sc. (Biotechnology), Chulalongkorn University, Thailand
   
 •  
 • Porntip Potirat

  Porntip Potirat

  B.Sc. (Medical Technology), Mahidol University, Thailand
   
 •