สมาคมวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดกำหนดจัดการประชุมวิชาการประจำปี The 3rd Annual Meeting of the Society for Stem Cell Research “Stem Cells and Developmental Biology”  ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิตติคุณ  ตึกสยามินทร์ ชั้น 7  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเซลล์ต้นกำเนิด รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านวิชาการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดและการสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยของประเทศไทยและต่างประเทศ

The 3rd Annual Meeting of the Society for Stem Cell Research, “Stem Cells and Developmental Biology”, to be held at Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand, on February 28, 2013. The meeting aims at providing updates on recent work in the field of stem cells and developmental biology from the renowned scientists from overseas and Thailand. This meeting will also provide opportunities for exchanging experiences, future networking and collaborations among stem cell scientists and developmental biologists.