ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฐาปนี พุ่มพวง นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัล Oral Presentation Award for M.Sc. Student (Basic Medical Research) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ด้วยผลงาน THE ROLE OF MICRORNA-125B IN DRUG RESISTANCE IN ACUTE MYELOD LEUKEMIA (AML).