ดาริน ศิริปิ่น

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พัชร์ณัฏฐ์ คล้ายหม่น

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วิชญาพร คำพรม

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

อุษณีย์พร เหลืองอมรนารา

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ),
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ธนพล ผลดีเจริญ

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ),
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาว กาญจนา ผอมดุก

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ),
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2552-2556)

ตำแหน่งปัจจุบัน: Sales Executive, Gibthai Company

นางสาว ลัดดา มีสุข

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2552-2555)

ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นายศักดิ์ชัย สุดชะดา

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ),
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2550 – 2553)

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นาย ชัยวัฒน์ จิระฤทธิ์ธำรง

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ),
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (2550 – 2553)

ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นาย ภาคภูมิ อุณหเลขจิตร

นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550-2553)

ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2548 – 2552)

ตำแหน่งปัจจุบัน: คณบดีคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต

จิตรดา เพชรฟอง

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Thapanee Poompoung

M.Sc. (Immunology), Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University

Darin Siripin

Ph.D (Medical Technology), Mahidol University, Thailand

Phatchanat Klaihmon

Ph.D (Medical Technology), Mahidol University, Thailand
Current position: Research assistant, Siriraj Center of Excellence for Stem Cell Research,
Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University

Witchayaporn Kamprom

Ph.D (Medical Technology), Mahidol University, Thailand
Current position: Researcher, Siriraj Center of Excellence for Stem Cell Research,
Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University

Tanwarat Sanvoranart

Ph.D (Medical Technology), Mahidol University, Thailand

Usaneeporn Lueangamornnara

M.Sc. (Immunology), Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University

Tanapol Phondeechareon

M.Sc. (Immunology), Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University

Kanchana Pomduk

M.Sc. (Immunology), Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University (2009-2013)
Current position: Sales Executive, Gibthai Company

Ladda Meesuk

M.Sc. (Medical Sciences) (2009-2012)
Current position: Scientist, Faculty of Dentistry, Thammasat University

Sakchai Sudchada

M.Sc. (Immunology), Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University (2008-2011)
Current position: Lecturer, Division of Microbiology and Parasitology,
School of Medical Sciences, University of Phayao

Chaiwat Jiraritthamrong

M.Sc. (Immunology), Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University (2008-2011)
Current position: Research assistant, Siriraj Center of Excellence for Stem Cell Research,
Faculty of Medicine Siriraj hospital, Mahidol University

Pakpoom Ounhalekjit

M.Sc. (Medical Sciences), Thammasat University (2008-2011)
Current position: Lecturer, Division of Public Health,
Faculty of Public health and Environment, Pathumthani University

Dr. Worachat Churdchomjan

Ph.D. (Medical Sciences), Thammasat University (2005 – 2009)
Current position: Dean, Faculty of Physical Therapy,
Faculty of Physical Therapy, Rangsit University

Jitrada Phetfong

Ph.D (Medical Technology), Mahidol University, Thailand