ศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราชเปิดสอนรายวิชาเลือก วิทยาศาสตร์เซลล์ต้นกำเนิดในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน ในภาคการศึกษาที่ 2 จำนวน 3 หน่วยกิต

โดยเนื้อหาของรายวิชาจะครอบคลุมชีววิทยาของเซลล์ต้นกำเนิดทั้งเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนและเซลล์ต้นกำเนิดจากผู้ใหญ่ คุณสมบัติของเซลล์ต้นกำเนิดทั้งในระดับเซลล์และโมเลกุล การส่งสัญญาณภายในเซลล์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ต้นกำเนิดกับเซลล์แวดล้อมอื่นๆ บทบาทของเซลล์ต้นกำเนิดต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆ เทคนิคพื้นฐานที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด การนำเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดมาใช้ในการปลูกถ่ายเพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตวิทยา ศักยภาพและข้อจำกัดของการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ทั้งการรักษาและการวิจัย ประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเซลล์ต้นกำเนิดมาใช้ในการทดลองในสัตว์และการนำเซลล์ต้นกำเนิดไปใช้ในการรักษาโรค

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ siscr@siscr.org หรือ โทร 02 419 2919SiSCR offers an elective course, SIIM616 Stem Cell Science, for postgraduate students in Semester 2 for 3 units of credit.

Stem Cell Science course provides comprehensive view of the stem cell biology, the potential uses of stem cell in clinical practices, stem cell biology of both embryonic and adult stem cells including characteristics at cellular and molecular levels, signaling transduction, stem cell interactions with their microenvironment and their role in tissue homeostasis, basic technology involving in stem cell research, hematopoietic stem cell transplantation as a standard treatment for hematological disorders, potential uses and limitations of stem cells for the treatment of diseases other than hematological disorders, ethics in animal care and use for research, ethical issues of stem cell applications.

For enquiry, please contact: siscr@siscr.org or call +66(0) 2419 2919