1. สร้างงานวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ embryonic stem cells, adult stem cells, induced pluripotent stem cells และ cancer stem cells
 1. พัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำเซลล์ต้นกำเนิดชนิด embryonic stem cells, adult stem cells, induced pluripotent stem cells  และ cancer stem cells ไปใช้ประโยชน์ทางคลินิกและการพัฒนายารักษาโรค
 1. ศึกษาผลของเซลล์ต้นกำเนิดบำบัด (stem cell therapy) ในการประยุกต์ใช้ทางคลินิกในโรคที่พบบ่อยในประเทศไทย
  รวมทั้งโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของโลกที่มีโอกาสจะรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดบำบัดได้ผลดี
 1. สร้างเครือข่ายวิจัยที่เกี่ยวกับ stem cells และ stem cell therapy ทั้งกับนักวิจัยในคณะ นอกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล นักวิจัยมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตลอดจนนักวิจัยจากต่างประเทศ ทั้งเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย
 1. สร้างบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทและเอก รวมทั้ง นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมุ่งเน้นการทำวิจัยเกี่ยวกับ stem cells และ stem cell therapy ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ stem cells และ stem cell therapy ในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
 1. ยกระดับงานวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดในประเทศไทยไปสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ

The SiSCR is currently directed by Professor Surapol Issaragrisil who is the leading stem cell researcher in Thailand and the first president of the Society for Stem Cell Research (SCR). The SiSCR missions are as follows:

 1. To promote the basic research and create new knowledge regarding the biology and applications of embryonic stem cells, adult stem/progenitor cells, induced pluripotent stem cells, cancer stem cells, as well as the mechanisms underlying cellular differentiation processes and embryonic development.
 1. To develop the relevant technologies which are essential for the translation of stem cell research into clinical applications.
 1. To conduct and supervise clinical studies for assessing the safety and efficacy of stem cell therapy in treating several diseases which are the major health problems in Thailand.
 1. To promote the establishment of collaborative networks between stem cell researchers in Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University with stem cell researchers from both Thai universities and international research institutes.
 1. To become an international standard training center for postgraduate students and researchers in the field of stem cell and developmental biology in Thailand.
 1. To enhance the quality of stem cell research in Thailand toward international standard.