นอกเหนือจากการพัฒนางานวิจัยด้านเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อใช้ในการศึกษาโรคต่างๆแล้ว ทางศูนย์ฯยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจในงานวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกำเนิดแก่ผู้ที่สนใจ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคคลากรรุ่นใหม่ ได้แก่ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ให้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ และหาประสบการณ์ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เช่น การฝึกเลี้ยงเซลล์ในห้องปฏิบัตการ การเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน และเซลล์ต้นกำเนิดแบบเหนี่ยวนำในมนุษย์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน และสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิดได้ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล์: siscr@siscr.org
โทรศัพท์ 02 419 2919One of our goals of the SiSR workshop & training is to provide the learning opportunities in both a theoretical and practical “hands-on” introduction to working in stem cell area (e.g. manipulating and culture of adult stem cells, human embryonic and induced pluripotent stem cells) for young researchers who are interested in stem cells for cell-based therapy and regenerative medicine.

“No current workshop and training available”

Contact information
E-mail: siscr@siscr.org
Call: +66(0) 2419 2919