นักศึกษาผู้สนใจงานวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลโดยสามารถลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) เมื่อศึกษารายวิชาบังคับและวิชาเลือกจนครบหน่วยกิต สามารถทำวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิด ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศทางงานวิจัยสเต็มเซลล์ของศิริราช

นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามที่ siscr@siscr.org และดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรในเว็บไซต์ของภาควิชาSiSCR provides postgraduate students with research experiences in stem cell science in an ideal environment and state-of-the-art facility at the Faculty of Medicine, Siriraj Hospital. The degrees offered are Master of Science and Doctor of Philosophy in Immunology (International Programs), Department of Immunology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. After completing all the required coursework, postgraduate students can continue their research in the field of stem cells at the SiSCR laboratory.

For more detailed information, please contact siscr@siscr.org and visit the Department of Immunology website​.